Копринка

ХИДРОВЪЗЕЛ „КОПРИНКА“

Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване ( напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р. Тунджа, която събира водите си от южните склонове на централна Стара планина и северните склонове на Средна гора. Идеята за изграждането на язовир на реката е възниква в началото на миналия век. За тази цел 1923 г. се създава водният синдикат „Тунджа“, който през 1928 изготвя проект за язовирна стена при с. Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства синдикатът преустановява дейността си през 1935 година.
След Втората световна война идеята се подновява и след обстойни проучвателни и проектни работи, извършени през 1946 г. от „Енергохидропроект“, нарочно създадената строителна секция „Копринка“ към Министерството на строежите започва строителството през 1947 година. Две години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско предприятие „Копринка“, което продължава строителството, за да го завърши 1955 година.
Схемата на хидровъзел „Копринка“ включва язовир „Копринка“ с едноименната подязовирна водна централа, ВЕЦ „Стара Загора“, напоителни канали, главен деривационен канал, захранван допълнително от осем водхващания, изравнителен басейн под ВЕЦ „Копринка“ и горен изравнител на ВЕЦ „Стара Загора“. Площта на водосборната област е 861,4 км2 средногодишният валеж – 741 мм, a средногодишната валежна маса – 638х106 кубически метра.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

 

 

 

 

 


 

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - до гр. Казанлък
Построен на река Тунджа
Водосборна област - 861,40 км2
Година на построяване - 1955
Предназначение - ел. производство,
напояване, водоснабдяване
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 142,40 млн. м3
Най-високо водно ниво - 391,70 м
Най-високо работно водно ниво - 391,00 м
Най-ниско работно водно ниво - 368,30 м
Залята площ - 12,483 км2

 

 

 

 

 

 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменнозидана и земнонасипна дига
Противофилтрационна преграда - 3 пласта
битумни черги
Височина от основата - 44,00 м и 7,00 м
Дължина по короната - 488,00 + 392,20 м
Кота корона - 392,20 м

 

 

 

 

 

 

Главен деривационен канал с дължина 26
км и безнапорен тунел с дължина 13 км
оразмерени за 22 м3 заустващи в изравнител
на ВЕЦ „Ст. Загора“

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - преливни клапи
Брой на преливните полета - 5
Размер на клапите 8,25/5,00 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 1800 м3/сек
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво 1100 м3/сек
Задвижване - ел. механично

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - таблени затвори - 1,60/3,00 м
Задвижване - сервомотори
Работен затвор
Тип - джонсъни
Задвижване - ел. механично
Обща пропускателна способност - 110 м3/сек
Брои на изпускателите - 2

ВЕЦ „КОПРИНКА“

Тип на централата - подязовирна
Макс. водно количество - 25 м3/сек
Брои и тип на турбините - 1 Каплан
Инсталирана мощност - 7 МВт
Средногодишно ел. производство - 12,7 ГВтч
 

ВЕЦ „СТ. ЗАГОРА“
Тип на централата - деривационна
Падна на водата - 132 м
Макс. водно количество - 10 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 22,4 МВт
Средногодишно ел. производство - 52 ГВтч

Адрес:
гр. Казанлък, обл. Старозагорска, ПК 6100,
Автоматичен код 0431, факс 6-26-84,
Централа 6-31-37
ръководител участък – язовирен район тел. 6-26-84
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.