яз. Искър

КАСКАДА „ИСКЪР“


Каскада „Искър“ е изградена в горното течение на реката и обхваща нейния водосбор от изворите й до град София - общо 1046 км2. С изграждането на каскада „Белмекен – Сестримо“ е създадена възможност за прехвърляне на допълнителни води от водосборите на реките Марица, Места и Струма в поречието на р. Искър.

 Каскадата включва хидровъзел „Бели Искър“, хидровъзел „Искър“ и пет ВЕЦ. 

Хидровъзел „Бели Искър“ (не се експлоатира от „Язовири и каскади“) е част от общата водоснабдителна система на гр. София и обхваща: язовир „Бели Искър“, деривация и деривационните ВЕЦ „Бели Искър“, „Мала църква“ и „Симеоново“.
 
 
 
ХИДРОВЪЗЕЛ „ИСКЪР“
Хидровъзел „Искър“ е второто стъпало на каскада „Искър“. В схемата му са включени язовирите „Искър“, „Кокаляне“, „Панчарево“ (не се експлоатира от „Язовири и каскади“) и деривационните ВЕЦ „Пасарел“ и „Кокаляне“. Поради измененото предназначение на хидровъзела производството на електроенергия от двете централи е сведено до минимум и същият е превърнат в основен водоизточник на водоснабдителната система за град София.

 

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

ОБЩИ ДАННИ  
Местоположение над с. Пасарел
Построен на река Искър
Водосборна област - км2 1046
Година на построяване 1956
Предназначение ел. производство, водоснабдяване
Изравняване на водната маса многогодишно
   
ВОДОХРАНИЛИЩЕ  
Завирен обем - млн. м3 655.30
Полезен обем - млн. м3 601.90
Най-високо водно ниво - м 817.50
Най-високо работно водно ниво - м 816.00
Най-ниско работно водно ниво - м 783.00
Залята площ - км2 29.50
   
 
   
ЯЗОВИРНА СТЕНА  
Тип бетоново гравитачна
Височина от основата - м 74.00
Дължина по короната - м 204.00
Кота корона - м 817.65
   

 
ЯЗОВИР „КОКАЛЯНЕ“


Язовир „Кокаляне“ изравнява преработените води от ВЕЦ „Пасарел“ и тези от допълнителната приточност на водосбора. Язовирната стена е бетонна гравитачна, с височина 27.0 м, а общият завирен обем на водохранилището е 2.7 млн. м3. Преливникът е челен, съставен от три преливни полета, съоръжени с преливни клапи и провежда 660 м3/сек.

 
ВЕЦ „Кокаляне“ е с инсталирана мощност 22.4 МВт и проектно годишно производство 73.0 млн. квтч.

Адрес:
с. Пасарел, обл. Софийска, ПК 1765,
факс 992-42-52
Централа 992-42-52
ръководител участък – язовирен район тел. 992-40-14
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.