Белмекен

ЯЗОВИРЕН РАЙОН „БЕЛМЕКЕН“

Извършва технически контрол, експлоатация и поддържане на хидротехническите съоръжения от събирателни деривации Гръчар, Джаферица и Яденица към каскада Белмекен-Сестримо-Чаира.
 

Съоръженията на каскада „Белмекен-Сестримо“ са разположени в североизточните склонове на Рила планина, като улавят водите от рилската част на поречията на реките Марица, Места и Струма.
Каскадата е съставена от два пояса събирателни деривации: единият на кота 1900 м и другият на кота 1200 м.
 

Водите от горния пояс се вливат в язовир „Белмекен“, а тези от долния - в дневния изравнител „Станкови бараки“.
Каскадата се изгражда на три енергийни стъпала:

Първото стъпало от каскадата обхваща събирателните деривации на кота 1900, а именно: „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“, „Манастирска“ – „Бели Искър“, „Джаферица “, „Марица 1900“ и „Грънчар“. Водосъбирателния канал „Грънчар“ хваща и водите на реките Благоевградска Бистрица и р. Рилска с притока и Илийна. Река Благоевградска Бистрица извира от склона между Голям и Малък Мечи връх в Рила на 2600 м надморска височина. Северно от долината на Благоевградска Бистрица е тази на р. Рилска с притока й Илийна.

Водохващане от СД „Грънчар“Водохващане от СД „Грънчар“Водохващане от СД „Грънчар“Водохващане от СД „Грънчар“

 

 

 

Язовир „Белмекен“ е едно от основните съоръжения на каскадата. Водохранилището, със завирен обем 144 x 106 м3, се образува посредством изграждането на язовирна каменно насипна стена с височина 88.2 м и контрастена с височина 23.1 м.
Геодезическият пад от язовир „Белмекен“ до местността „Станкови бараки“ (737 м) се използува за преработка на водите от горния пояс събирателни канали на кота 1900 м, посредством ПАВЕЦ „Белмекен“.
Второто стъпало обхваща втория пояс събирателни деривации на кота 1200 м, които са: „Марица 1200“, „Чаира“ и „Яденица“.
Падът от местността „Станкови бараки“ до с. Сестримо (554 м) се използува за преработка на водите чрез ВЕЦ „Сестримо“.

 

Адрес:
гр. Велинград, обл. Пловдивска, ПК 4600,
ул. „Христо Смирненски“ №7
Автоматичен код 0359, факс 5-26-17
ръководител участък – язовирен район тел. 5-26-17

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.