Арда - яз. Ст. кладенец, яз. Ивайловград

КАСКАДА „ДОЛНА АРДА“

 
Река Арда е най- голямата и пълноводна родопска река и един от най- големите притоци на река Марица. Площта на водосборната и област до границата възлиза на 5201 км2.
Реката събира водите си от склоновете на Средните и Източните Родопи. Този район е под преобладаващото влияние на средиземноморските циклони, които предизвикват валежи основно през зимните месеци. В Арда се вливат 25 притока по-важни от които са реките Върбица, Крумовица, Черешовска, Кулиджийска и Уваджик.
 
 
 Високите води от падналите през зимата валежи съвпадат с периода на най-голяма консумация на електроенергия. В енергийно отношение басейнът на р. Арда условно е разделен на три – Горна Арда, Средна Арда и Долна Арда, обхващаща хидровъзлите „Кърджали“ , „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.
 
 
ЯЗОВИРЕН РАЙОН „АРДА“

ХИДРОВЪЗЕЛ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“
 
Хидровъзел “Студен кладенец” е първият построен хидровъзел от енергийната каскада “Арда”. Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на реката от кота 225.00 до кота 160.00. При максимално водно ниво опашката на язовира достига до гр. Кърджали, а дължината на езерото е 25 км.
 
Водосборният басейн на р. Арда до яз. „Студен кладенец“ заема част от източния дял на Западните Родопи и по-голямата част от Източните Родопи.
В хидроложко отношение поречието на р. Арда попада изцяло в област със средиземноморско климатично влияние с дъждовно и снежно подхранване
 
 Хидровъзел “Студен кладенец” се състои от следните по- важни съоръжения:
• язовирна стена - стената е масивна гравитационна от конвенционален бетон.
• основни изпускатели - ляв и десен, разположени в блокове №14 и 15 преливник - с контролируема пропускна способност (със затворни органи), изграден върху 9 (девет) централни блока на язовирната
• енергогасител;
• водноелектрическа централа с обща мощност 60 МВт. и средногодишно производство на ел.енергия 217 мил.квч;
• долна вада - корекция на р. Арда с дължина 1300 м.
 
За осигуряване на минимално допустим отток в река Арда след язовирната стена, при неработеща ВЕЦ „Ст. Кладенец“, е въведена в експлоатация нова ХГ-6 с дебит 2.0 м3/сек и мощност 1300 кВт.
 
ВЕЦ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“
Тип на централата - подязовирна деривационна
Пад на водата - 65.8 м
Максимално водно
количество - 152,0 м3/сек.
Брой и тип на турбините - 5+1 бр. ФРАНЦИС
Инсталирана мощност - 85 МВт
Средногодишно ел. производство - 165 ГВтч
 
 
ХИДРОВЪЗЕЛ „ИВАЙЛОВГРАД“

Хидровъзел „Ивайловград“ е последното стъпало от енергийната каскада „Арда“. Разположен е на 10 км северозападно от гр. Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на стената минава пътят гр. Ивайловград - гр. Любимец.
Водосборният басейн на р. Арда до яз. „Ивайловград“ заема част от източния дял на Западните Родопи и по-голямата част от Източните Родопи.
Релефът на поречието до яз. „Ивайловград“ има подчертан планински характер, въпреки малката надморска височина.
В хидроложко отношение поречието на р. Арда попада изцяло в областта със средиземноморско климатично влияние с дъждовно и снежно подхранване.
 
В схемата на хидровъзела са включени следните по-важни съоръжения:
• язовирна стена - гравитационна от конвенционален бетон, масивна, облекчена.
• основни изпускатели - ляв и десен, разположени в блокове №7 и 11
• преливник - с неконтролируема пропускна способност (без затворни органи) 6 преливни полета на две нива - 4 полета в средата и 2 крайни полета
• подязовирна преливаема ВЕЦ - покривната й конструкция оформя бързотока и изхвъргача на преливника.
• енергогасител - изтичалата на турбините на ВЕЦ и основните изпускатели заустват в енергогасителя, с ширина от 105.00 м до 60.00 м и дължина 76.65 м;
• долна вада - корекция на р. Арда след енергогасителя с ширина на дъното 60.00 м и дължина 514.00 м.

 
Адрес:
с. Студен кладенец, обл. Хасковска, ПК 6957
Автоматичен код 03641, факс 6618
ръководител участък – язовирен район, тел: 6618
Яз. Ивайловград
Гр Ивайловград обл. Хасковска, факс 6385
Автоматичен код 03661
Специалисти - тел. 6062, 6824

 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.