НачалоПоделенияГолям Беглик
Голям Беглик

КАСКАДА „БАТАШКИ ВОДНОСИЛОВ ПЪТ“

Каскада Батак (Баташки водносилов път) е един от най-сложните хидрокомплекси построен със замисъла да се оползотвори богатия валежен отток на Западните Родопи за производство на електрическа енергия и напояване.
 

 

 

Състои се от три стъпала и включва:

  • Две основни водохранилища - язовир „Голям Беглик“ и язовир „Батак“;
  • Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции към тях;
  • Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 м2;
  • Три водноелектрически централи - ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.

Първото стъпало обхваща съоръженията от горната част на каскадата, в т.ч. хидровъзел „Голям Беглик“, помощните язовири „Беглика“, „Тошков чарк“ и „Караджа дере“, събирателните деривации „Беглика“, „Гашна“, „Бяла“ и „Черна“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Батак“ с дължина 13,1 км и централата. Към стъпалото се включва и хидровъзел „Широка поляна“, построен през периода 1959-1962 г.
 

ХИДРОВЪЗЕЛ „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Родопи
Построен на река Крива
Водосборна област - 331 км2
Средногодишен приток - 4,19 м3/сек
Година на построяване - 1951
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 62,11 млн. м3
Полезен обем - 58,17 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1528,20 м
Най-високо работно водно ниво - 1527,30 м
Най-ниско работно водно ниво - 1503,00 м
Залята площ - 4,126 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно зидана инжектирана
Противофилтрационна преграда - стоманобетонов екран
Височина от основата - 46,50 м
Дължина по короната - 191 м
Кота корона - 1528,5 м

 

 

 

 


 

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Дължина - 56,80 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 205 м3/сек
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 50 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ДУ1200
Задвижване - механично ръчно
Работен затвор
Тип и размери - дросел клапа ДУ1200
Задвижване - механично ръчно
Обща пропускателна способност - 36 м3/сек
Брой на изпускателите - 2

ВЕЦ „БАТАК“
Тип на централата - подземна
Пад на водата - 421 м
Максимално водно количество - 13,6 м3/сек
Брой и тип на турбините - 4 пелтон вертикални
Инсталирана мощност - 46,8 МВт
Средногодишно ел. производство - 112 ГВтч

Адрес:
гр. Батак, обл. Пазарджишка, ПК 4580,
Автоматичен код 03553, факс 20-61
Стационарен тел. 088 609-72-68
ръководител участък – язовирен район тел.23-62, 20-61

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.