Кърджали

ХИДРОВЪЗЕЛ „КЪРДЖАЛИ“


Хидровъзел “Кърджали” е първото застроено стъпало на енергийната
каскада “Арда“. Разположен е в източния дял на Родопите на 3км над гр. Кърджали. води от водосборите на реките Марица, Места и Струма в поречието на р. Искър.
 Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на р.Арда от кота 324,30 до кота 285,00. Директно от язовира се подава вода за нуждите на промишлеността в гр. Кърджали и за напояване 
 
 
 
 
 
 
Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения:
  • язовирна стена - тип бетонна дъгово-гравитачна.
  • основни изпускатели - вградени в левия и десния отбивни тунели.
  • преливник - изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната стена.
  • допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи -предназначението му е било да регулира водното ниво в язовира по време на изпълнението на строителните работи по заздравяването на скалната основа под левия скат на язовирната стена.
  • водноелектрическа централа - изградена като подязовирна, с обща мощност 106 мвт. и средногодишно производство на електрическа енергия 160 ГВтч.  

 

ЯЗОВИР "КЪРДЖАЛИ"

ОБЩИ ДАННИ  
Местоположение до гр. Кърджали
Построен на река Арда
Водосборна област-км2 1882
Година на построяване 1963
Предназначение ел.производство
Изравняване на водната маса годишно
Средногодишен приток, м3/сек 30.5
   
ВОДОХРАНИЛИЩЕ  
Завирен обем - млн м3 539.90
Най- високо водно ниво-м 331.50
Най- високо работно водно ниво-м 324.30
Най- ниско работно водно ниво-м 285.00
Залята площ-км2 16.07
   
ЯЗОВИРНА СТЕНА  
Тип бетонова дъгова гравитачна
Височина от основата-м 103.50
Дължина по короната-м 402.89
Кота корона-м
331.45

 

Адрес:
гр. Кърджали, обл. Кърджалийска, ПК 6600,
Автоматичен код 0361, факс 6-11-40
Централа 6-29-84
ръководител участък – язовирен район тел. 6-29-84, 6-72-83, 6-11-40
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.