Родопи

КАСКАДА „ДОСПАТ - ВЪЧА“

Каскада „Доспат - Въча“ е разположена по реките Доспатска и Въча в западния дял на Родопите, характерни с разчленени планински масиви, дълбоко вкопани долини, тектонски котловини и долинни разширения.
Климатът в района се определя от смесването на континенталното и средиземноморското влияние при планински условия. Това се отразява на количеството валежи, на температурите на въздуха, на снежната покривка, на вятъра и на изпаренията.
Водосборната област на реките Доспатска и Въча обхваща 2160 km2, като в по-голямата си част водосборните площи са със средни височини от 1360 до 1750 m; оттокът на двете реки и притоците им се подхранва от валежи и снеготопене, а на някои места и от карстови извори – в района на Широколъшка река, в района на р. Триградска, под Тешел и други.
Максималните валежи са през месеците май и юни, а вторият (по-малък) максимум – през декември и януари. Минималните валежи са в края на лятото и в началото на есента, когато се наблюдава известно засушаване (по-силно влияние на средиземноморския климат).
Снежната покривка се появява най-рано в началото на октомври и се задържа най-късно до началото на юни. Височината й през януари достига от 0,70 m в района на язовир “Кричим”, до 2,90 m над язовир „Доспат“. Високите вълни ся явяват през края на зимния период и пролетта.
Каскадата е проектирана от „Енергопроект“, а е изградена от „Хидрострой“ в периода 1963 - 1975 година. Подизпълнители са „Енергомонтаж“, „Сонди и инжекции“ и други.

Състои се от три хидровъзела - „Доспат - Тешел“, „Въча“ и „Кричим“ с обща водосборна площ 1777 км2. В строителство е хидровъзел „Цанков камък“.

ХИДРОВЪЗЕЛ „ДОСПАТ“

Първото стъпало на каскадата обхваща язовир „Доспат“, събирателните деривации „Вищерица-Канина“, „Бистрица“ и „Осина 3“, водохващанията при възел „Змеица“, напорната деривация за ВЕЦ „Тешел“ и централата.
  
 

 

 

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - Западни Родопи
Построен на река Доспатска
Водосборна област - 432,30 км2
Средногодишен приток - 249,07 млн.м3
Година на построяване - 1969
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 449,22 млн. м3
Полезен обем - 447,13 млн.м3
Най-високо водно ниво - 1200,50 м
Най-високо работно водно ниво - 1197,75 м
Най-ниско работно водно ниво- 1174,00 м
Залята площ - 22,00 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменнонасипна
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 60,50 м
Дължина по короната - 230,00 м
Кота корона - 1200,50 м

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Бройна преливните полета - 1
Дължина - 19,50 м
Висока вълна обезпечен връх 0.1% 267 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво 36 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Не са предвидени. Използват се
изпускателите на ГНД общо 16 м3/сек

 

 

 

 

 

 

ВЕЦ „ТЕШЕЛ“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 341 м
Максимално водно количество - 26 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 60 Мw
Средногодишно ел. производство - 18 ГВтч

ХИДРОВЪЗЕЛ „ТЕШЕЛ“
 

Второто стъпало на каскадата обхваща изравнител „Тешел“, водохващания „Буйновско“, „Триград“ и „Мугла“, тунела за твърд отток, напорната деривация за ВЕЦ „Девин“ и централата.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ТЕШЕЛ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 15 км от гр. Девин
Построен на река Буйновска
Година на построяване 1984
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 1,37 млн. м3
Полезен обем -  0,64 млн.м3
Най- високо водно ниво-м 860,00
Най- високо работно водно ниво - 858,00 м
Най- ниско работно водно ниво - 851,00 м
Залята площ - 100 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - насипна баластра
Противофилтрационна преграда - инжекционна
Височина от основата - 30,00 м
Дължина по короната - 200,30 м
Кота корона - 861,00 м

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - подвижна клапа
Брой на преливните полета - 1
Размер на клапата - 10,50/5,00 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 424 м3/сек
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 354 м3/сек
Задействане - автоматично

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Състои се от изпускателна кула и тунел
Ремонтен затвор
Тип и размери табли 1,20/2,00 м
Работен затвор
Тип и размери табли 1,20/2,00 м
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 35,00 м3/сек
Брои на изпускателите - 1

ВЕЦ „ДЕВИН“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 156 м
Максимално водно количество - 72,80 м3/сек
Брои и тип на турбините 2 Франсис
Инсталирана мощност - 80 МВт
Средногодишно ел. производство - 145 ГВтч

Адрес:
гр. Доспат, обл. Смолянска, ПК 4831, Автоматичен код 03045, факс 23-68,
ръководител участък – язовирен район тел. 23-65
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.